Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Przedszkoli w Zdziechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

▪ możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

▪ wyróżnienie odnośników,

▪ skala szarości,

▪ wysoki kontrast,

▪ jasne tło,

▪ czytelna czcionka.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@przedszkolezdziechowa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 979 077

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEDSZKOLE W PYSZCZYNIE, PYSZCZYN 22

 

Do siedziby Przedszkola w Pyszczynie można dojechać autobusem miejskim linii 11. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 50 metrów, ponieważ przystanek znajduje się tuż obok budynku.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gnieźnie znajduje się na stronie

http://www.m2.rozkladzik.pl/gniezno/rozklad_jazdy.html?l=

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Przedszkole w Pyszczynie, Pyszczyn 22, 62 – 200 Gniezno

Placówka zajmuje parter budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy dojazdowej do budynku, bez nazwy.

Na teren przy budynku wchodzi się furtką, do budynku prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Wejście od ulicy jest zabezpieczone bramką.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i sale przedszkolne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali przedszkolnej.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Przy placówce znajduje się parking, który dysponuje wieloma wolnymi miejscami.

Z parkingu mogą swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z przedszkolem przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sekretariat@przedszkolezdziechowa.pl,

tel. 506 855286 oraz komunikatory „Messenger”

Osoby uprawnione – klienci przedszkola w Pyszczynie w  celu załatwienia sprawy w placówce mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zatrudnionego w przedszkolu.

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEDSZKOLE GMINY GNIEZNO W ZDZIECHOWIE, ZDZIECHOWA 136

 

Do siedziby przedszkola w Zdziechowie można dojechać autobusem miejskim linii 10 oraz autobusem podmiejskim GPKS.

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 600 metrów, ponieważ przystanek znajduje się w centrum wsi.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gnieźnie znajduje się na stronie:

http://www.m2.rozkladzik.pl/gniezno/rozklad_jazdy.html?l=

rozkład jazdy GPKS:

https://www.autokary.gniezno.pl/rozklady-jazdy.html

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 Przedszkole w Zdziechowie, Zdziechowa 136, 62 – 200 Zdziechowa

Budynek jest odrębną częścią kompleksu szkolno – przedszkolnego w Zdziechowie,

umieszczonego w głębi kompleksu i nie graniczy bezpośrednio z ulicą.

Placówka mieści się w budynku parterowym.

Dojście do placówki prowadzi wzdłuż budynku szkoły podstawowej , wejście główne znajduje się od strony wschodniej budynku.

Wokół placówki znajduje się chodnik  z kostki brukowej, ułatwiający poruszanie się wózkom. Do budynku prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia przedszkolne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu w lewej części budynku.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Przed zespołem budynków znajduje się parking, na którym wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z przedszkolem przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sekretariat@przedszkolezdziechowa.pl, tel. 511 979 077 oraz komunikatory „Messenger”

Osoby uprawnione – klienci przedszkola  Gminy Gniezno w Zdziechowie  

w  celu załatwienia sprawy w placówce mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zatrudnionego w przedszkolu.