RODO

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),prosimy zapoznać się
z poniższymi informacjami.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Przedszkoli w Zdziechowie, tel. 511 979 077.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail,mediator.kp@gmai.com, tel. 506-170-520.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku ze sprawowanąfunkcją publiczną oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, innych niż dane wymagane przepisami prawa(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, ustalonym odrębnymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
   w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.