Informacja o formie zgłaszania dzieci do przedszkola.

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że organ prowadzący – Gmina Gniezno z dniem 11 maja otworzył przedszkole w Zdziechowie. Aby dziecko mogło uczęszczać do placówki, należy złożyć oświadczenie.

 Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy przedszkola sekretariat@przedszkolezdziechowa.pl

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej opieki dla dzieci, w tym organizacja żywienia, prosimy rodziców o przesyłanie oświadczeń najpóźniej do czwartku w tygodniu poprzedzającym planowany powrót dzieci do placówki. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt indywidualny pod numerem telefonu 511 979 077

W pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 • Podczas przyprowadzania / odbierania dziecka do / z przedszkola należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m;
 • Możesz wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, wyłącznie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.
 • Przebywanie osób trzecich w przedszkolu ograniczone jest do minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);
 • Gdy dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby w trakcie pobytu w przedszkolu, jesteś zobowiązany do pilnego odebrania dziecka z przedszkola,
  po otrzymaniu takiej informacji;
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych personel ma prawo dokonać pomiar temperatury ciała dziecka

 

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW