Dyżur wakacyjny.

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU ZGŁASZANIA DZIECKA

 NA DYŻUR WAKACYJNY

 

Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy są zainteresowani zgłoszeniem dziecka

na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu/ sierpniu

zobowiązani są do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub

 bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza

„Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”.

 

Lipiec- Przedszkole w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych

Oddział Przedszkolny w SP w Goślinowie

Sierpień- Zespół Przedszkoli w Zdziechowie

 

Podstawą przyjęcia dziecka jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych

Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”

 oraz dostarczenie jej w terminie

 

do 20 czerwca 2023r.

 do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz

2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. do przedszkola „macierzystego”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gniezno oraz wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.