Informacja o sposobie zgłaszania dziecka na dyżur wakacyjny.

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU ZGŁASZANIA DZIECKA  NA DYŻUR WAKACYJNY.

 

Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy są zainteresowani zgłoszeniem dziecka

na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu/ sierpniu

 zobowiązani są do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub

 bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza

 

„Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”.

 

Lipiec-Zespół Przedszkoli w Zdziechowie

Sierpień- Przedszkole w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych

– Oddział Przedszkolny w SP w Goślinowie

 

Podstawą przyjęcia dziecka jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” oraz dostarczenie jej w terminie

od 30 maja 2022r. do 21 czerwca 2022r.

 do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz

2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, tj. do przedszkola „macierzystego”.

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.